Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Groenverwarmen B.V. :Onderneming die de producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Groenverwarmen
 3. Dag:kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van Groenverwarmen B.V.

Tilburgsebaan 9
5126 PH  Gilze
(T) 0031-622326295
(E) [email protected]
(W) www.groenverwarmen.nl
K.v.K.-nr:76267245
BTW-identificatienummer: NL860568258B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groenverwarmen B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Groenverwarmen B.V. en consument.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer uitdrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Groenverwarmen B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Groenverwarmen B.V. niet.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Groenverwarmen B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Groenverwarmen B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen tevens betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
 • Aansluiten: Het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en rookkanalen al aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
 • Installeren: Het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, rookkanalen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de producten;
 • Monteren (plaatsen): Het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Groenverwarmen B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  Groenverwarmen B.V. anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht  Groenverwarmen B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Alle werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken!

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten.

 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij Groenverwarmen B.V. te worden gemeld.
 2. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag voor de producten heeft betaald, zal Groenverwarmen B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Tussentijdse prijsstijgingen zijn altijd ten koste van de kopende partij.
 4. Indien consument (klant) een door hem of haar akkoord getekende offerte wenst te annuleren wordt 10% van het totale offertebedrag in rekening gebracht .

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Groenverwarmen B.V. alleen worden uitgesloten indien Groenverwarmen B.V .dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Groenverwarmen B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Groenverwarmen B.V. geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs 

 1. De prijzen op het moment van bestelling van het product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Als er in de webshop hierover niets vermeld staat is de aanbieding geldig zolang het op de webshop vermeld staat.
 3. Groenverwarmen B.V. kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Groenverwarmen B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten blijven eigendom van Groenverwarmen B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
 2. De consument mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Groenverwarmen B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering. Na verloop van de garantietermijn is Groenverwarmen B.V. bevoegd kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 3. Wanneer Groenverwarmen B.V. garantie heeft verstrekt vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage.
 4. De garantie vervalt indien:
 5. Gebreken aan het product niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs hadden kunnen worden aan Groenverwarmen B.V. zijn gemeld.
 6. Gebreken zijn veroorzaakt door een fout , onoordeelkundig gebruik of verzuim van de klant, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 7. Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Groenverwarmen B.V. aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is.
 8. Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan de apparatuur die onderhoud behoeft.
 9. Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10. Bij levering van producten zonder montage, wordt enkel garantie ten aanzien van de geleverde zaken verleend.
 11. Indien Groenverwarmen B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 12. Ondanks de constante zorg en aandacht die Groenverwarmen B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 13. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Groenverwarmen B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 14. De consument is gehouden Groenverwarmen B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Groenverwarmen B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
 15. Het is mogelijk dat Groenverwarmen B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Groenverwarmen B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 16. Een door Groenverwarmen B.V., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Groenverwarmen B.V. jegens Groenverwarmen B.V. kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Groenverwarmen B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Groenverwarmen B.V. kenbaar heeft gemaakt. Het transport en afleveren van een bestelling wordt door Groenverwarmen B.V. uitbesteed aan een pakketdienst of transportbedrijf. Het afleveren bij de consument geschiedt altijd tot de voordeur op de begane grond tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Mocht door consument aan de transporteurs verzocht worden om hulp voor verder transport (buiten- of binnenshuis) dan geschiedt dit transport geheel voor risico van consument.
 3. Indien de levering niet of niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk bericht.
 4. Groenverwarmen B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde leveringstermijnen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Groenverwarmen B.V. met inachtneming van lid 2 van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Installatie en risico-overgang

 1. De consument is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De consument kan voor installatie gebruik maken van een door Groenverwarmen B.V. geselecteerde installatiepartner.
 3. De kosten van installatie kunnen door de installatiepartner of Groenverwarmen B.V. in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Groenverwarmen B.V., die zich in de macht van de consument of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de consument. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Groenverwarmen B.V. is te wijten.

Artikel 14 – Verplichtingen van de klant (bij installatie door Groenverwarmen B.V. e.o.)

 1. De klant stelt Groenverwarmen B.V. of een door Groenverwarmen B.V. geselecteerde (installatie)partner, (verder te noemen Groenverwarmen B.V. e.o.) in de gelegenheid de zaken af te leveren en/of het werk te verrichten.
 2. De klant zorgt er voor dat Groenverwarmen B.V. e.o. tijdig kan beschikken over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals; de plaats waar de op-/ aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; rookkanalen zijn aanwezig; gasaansluiting is aanwezig; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 4. Indien klant niet aan zijn verplichtingen conform dit artikel voldoet, dient hij de daardoor door Groenverwarmen B.V. e.o. geleden aantoonbare directe (stagnatie)schade en redelijke kosten te vergoeden. De eigen directe schade en kosten van de klant komen dan voor zijn eigen rekening.
 5. De klant zorgt ervoor dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken, evenals de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in afgesloten ruimten.
 6. De klant verschaft aan Groenverwarmen B.V. e.o. de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van klant.
 7. De klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Groenverwarmen B.V. e.o. behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument Groenverwarmen B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.
 8. De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben gevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
 9. De klant draagt het risico voor:
 10. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 11. Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen
 12. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
 13. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld
 14. Onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.
 15.  Schade ontstaan door betonboringen en hak en breekwerk.

Artikel 15 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren betaald worden:
 2. – iDEAL
 3. – Vooraf overboeken
 4. – Betalen aan de chauffeur
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Groenverwarmen B.V. te melden.
 6. Indien installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, dienen de installatiekosten binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan of contante betaling! Bij kortdurende werkzaamheden zal er na oplevering een factuur worden verzonden. Als de werkzaamheden in een langere periode uitgevoerd worden zullen er tussentijds deelfacturen verzonden worden.
 7. In het geval dat met Groenverwarmen B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 8. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Groenverwarmen B.V. als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
 9. In geval van niet tijdige betaling is Groenverwarmen B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in het 5e lid van dit artikel daaronder inbegrepen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Groenverwarmen B.V. zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten of laten verrichten en daarmee de zorgvuldigheid in acht nemen die van Groenverwarmen B.V. mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Groenverwarmen B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Groenverwarmen B.V. herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
 3. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan het plaatsen van de kachel niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet het gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van klant.
 4. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel en draagt daarme het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen of bijkomende kosten.
 5. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, en draagt daarmee het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie.
 6. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen en draagt daarmee het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen.
 7. Groenverwarmen B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Groenverwarmen B.V. nimmer aansprakelijk.

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Groenverwarmen B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Groenverwarmen B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Groenverwarmen B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Groenverwarmen B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 19 – Privacy

 1. Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan Groenverwarmen B.V. zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Groenverwarmen B.V. gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor het geen dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
 2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor het geen dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Groenverwarmen B.V. worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
 3. Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. Wij hebben in verband daarmee ons privacy statement herschreven. Ons privacy statement is op te vragen per post/ email en ligt altijd ter inzage in onze winkel.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen overeenkomsten van Groenverwarmen B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.